HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
ธุรกิจและบริการ
TTS: Trailing Trading System
ธุรกิจตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
เครดิตบาลานซ์
ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ETF
DW
บัญชีเครดิตบาลานซ์
ข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์

บริษัทฯ จัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจถึงนโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Credit Balance ที่ลูกค้าควรทราบ ดังต่อไปนี้

1
ลักษณะบัญชีเครดิตบาลานซ์
เป็นระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่พิจารณาสถานะของลูกค้าในลักษณะเป็น Portfolio โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ลูกค้านำเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด มาวางเป็นประกันการชำระหนี้โดยมีมูลค่าอย่างน้อยเท่ากับ Initial Margin เช่น ลูกค้าวางเงินสดจำนวน 0.5 ล้านบาท ปัจจุบัน Initial Margin เท่ากับ 50% ดังนั้นลูกค้าจะมีวงเงินซื้อ/ขายชอร์ต (อำนาจซื้อ/ขายชอร์ต) เท่ากับ 1.0 ล้านบาท และปรับมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยราคาปิด (Mark to Market) ทุกวัน จะมีผลทำให้อำนาจซื้อ/ขายชอร์ต ของลูกค้าแปรผันตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกันด้วย

2
การเปิดบัญชี
ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงของการกู้ยืมเงินเพื่อขายหลักทรัพย์ และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต รวมทั้งความเสี่ยงจากการวางเงินไว้กับบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ลูกค้าต้องวางเงินสดก่อนการซื้อหลักทรัพย์ครั้งแรกในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น

วงเงินซื้อหลักทรัพย์และวงเงินให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตให้เป็นวงเงินเดียวกัน

ลูกค้าจ่ายค่าอากรแสตมป์เพื่อปิดสัญญาฯ เป็นเงินสดในอัตราวงเงิน 2,000 บาท/ เรียกเก็บ 1 บาท เศษของ 2,000 เรียกเก็บอีก 1 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

กรณีลูกค้าวางหลักประกันเป็นเช็ค ต้องรอให้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ก่อนจึงจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ หรือขายชอร์ตได้


3
ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน
หลักประกันที่สามารถสร้างอำนาจซื้อ

เงินสด

หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ได้

หมายเหตุ : * บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายได้ ,หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ รับเป็นหลักประกัน พร้อมทั้งอัตราส่วนลด ของหลักประกันเป็นคราวๆ ไป

4
การซื้อขายหลักทรัพย์
4.1 อำนาจในการซื้อขายหลักทรัพย์คำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินในบัญชี (Excess Equity)
4.2 ไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตเกินกว่าอำนาจซื้อหรืออำนาจขายชอร์ตที่คำนวณได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

5
หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขาย/ขายชอร์ต ในบัญชีเครดิตบาลานซ์
บริษัทฯ จะประกาศหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขาย/ขายชอร์ตในบัญชี Credit Balance โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

6
Margin Rate
ปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น ( Initial Margin ) เท่ากับร้อยละ 50 และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

7
การเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับชำระหนี้
7.1 การเรียกหลักประกันเพิ่ม จะเรียกเพิ่มเมื่อทรัพย์สินของลูกค้าลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ และจะเรียกเพิ่มจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้า(Equity) เท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ซึ่งลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มภายใน 5 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะทำการบังคับชำระหนี้
7.2 การบังคับชำระหนี้ จะบังคับชำระหนี้ภายในวันทำการถัดไป เมื่อทรัพย์สินของลูกค้าลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำเพื่อให้ทรัพย์สินของลูกค้าเท่ากับ หรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้

ท่านที่สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ เจริญ แซ่หยี่

* การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยเงินสดคงเหลือ และ ดอกเบี้ยเงินวางประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

* บริษัทฯ จะดำเนินการ รับ/จ่าย ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการ ยืมหุ้นเพื่อขายชอร์ตโดยวิธีปรับปรุงจากบัญชีมาร์จิ้นเสมือนว่าลูกค้าได้ ถอนเงินหรือนำเงินมาวางเพิ่มในบัญชีแล้วแต่กรณี ณ วันสิ้นเดือน