HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
เกี่ยวกับเคจีไอ
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลนักลงทุน
กิจกรรมของบริษัท
ภาพรวมบริษัท

ภาพรวมบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และมีใบอนุญาต 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3) ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4) ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน ทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยมีผลงานดังนี้

  • บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน (Agent)
  • บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาด (OTC Derivatives)
  • บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนของกองทุนอิควิตี้อีทีเอฟกองแรกของประเทศไทย (ไทยเด๊กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ)
  • บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW)
  • บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้รวมทุกประเภทอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกัน
  • บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการทำธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo)

นอกจากนี้ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ บริษัทยังได้เสนอการให้บริการแบบมืออาชีพผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศที่ให้บริการบริหารเงินลงทุนครบทั้ง 3 ธุรกิจ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่

เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 0107536000293
ทุนชำระแล้ว1,991,763,130 บาท
หุ้นที่จำหน่ายแล้วหุ้นสามัญจำนวน 1,991,763,130 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (+66) 2 229 2800
โทรสาร (+66) 2 359 1259
ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (0) 2034-0000
โทรสาร (0) 2034-0100
http://www.deloitte.com