HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
USD Futures

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Currency Futures Contract Specification

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ USD Futures

USD Futures คืออะไร

USD Futures ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อทั้ง 2 ส่วนมารวมกันจึงกลายเป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย USD Futures

 ตัวที่ 1  USD หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ USD Futures มีเพียงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ในส่วนที่ 1 นี้จึงใช้ USD แทน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
 ตัวที่ 2  M หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
F G H J K M
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
N Q U V X Z
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 ตัวที่ 3  12 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2012 ใช้ตัวย่อเป็น 12 และ ค.ศ. 2013 ใช้ตัวย่อเป็น 13 เป็นต้น

ขนาดของสัญญา

สัญญา USD Futures มีขนาดของสัญญาเท่ากับ 1,000 USD ซึ่งหมายความว่าถ้า USD Futures อยู่ที่ 30.00 บาท มูลค่าสัญญาจะเท่ากับ 30.00 x 1,000 = 30,000 บาท

ช่วงราคาซื้อ-ขาย ขั้นต่ำ

USD Futures ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับ 0.01 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ หมายความว่าราคาของสัญญา USD Futures ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกันไม่ ต่ำกว่า 0.01 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ตัวอย่างของราคาที่สามารถระบุได้มีดังนี้ 30.00, 30.01 และ 29.99 เป็นต้น
ตัวอย่างของราคาที่ไม่สามารถระบุได้มีดังนี้ 30.001, 29.999 เป็นต้น

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดออกเป็น ±2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดทำการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้งพร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น ±4%ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด ดังนั้น ถ้าราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้าเท่ากับ 30.00 ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่เกิน 30.60 (+2%) และราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่ต่ำกว่า 29.40 (-2%)

เวลาในการซื้้อขาย

Pre-open:09:15 – 09:45 น.
Morning session:09:45 – 12:30 น.
Pre-open:13:45 – 14:15 น.
Afternoon session:14:15 – 16:55 น.

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันซื้อขายวันสุดท้ายของทุกสัญญาจะเป็นวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปฏิทินซื้อขายได้จากการประกาศผ่านเว็บไซต์ www.tfex.co.th

ราคาที่ใช้ชำระ ในวันซื้อขายสุดท้าย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

Final Settlement Price = THB/USD

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดฟิวเจอร์ส
E-Mail : futures@kgi.co.th
Tel : 0 2658 8422