HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
Gold Futures

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Gold Futures Contract Specification

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Gold Futures

Gold Futures คืออะไร

Gold Futuresประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส และทองคำแท่ง เมื่อทั้ง 2 ส่วนมารวมกันจึงกลายเป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำแท่งเป็นสินค้าอ้างอิง โดยค่าความบริสุทธิ์ของทองคำอยู่ที่ 96.5%

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย Gold Futures

 ตัวที่ 1  GF หมายถึง สินค้าอ้างอิงเนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ Gold Futures มีเพียงทองคำแท่งเท่านั้น ในส่วนที่ 1 นี้จึงใช้ GF แทนทองคำแท่ง
 ตัวที่ 2  Z หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
G J M Q V Z
กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม
 ตัวที่ 3  10 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2010 ใช้ตัวย่อเป็น 10 และ ค.ศ. 2011 ใช้ตัวย่อเป็น 11 เป็นต้น

ขนาดของสัญญา

สัญญา Gold Futures มีขนาดของสัญญา 2 ชนิด คือทองคำแท่งขนาด 50 บาททองคำ (หรือ762.2 กรัม) และ ทองคำแท่งขนาด 10 บาททองคำ (หรือ 152.4 กรัม) โดยที่ทองคำแท่งขนาด 1 บาททองคำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม ซึ่งหมายความว่าถ้าราคาของ Gold Futuresชนิด 50 บาททองคำ อยู่ที่ 20,000 บาท มูลค่าสัญญาจะเท่ากับ 20,000 x 50 = 1,000,100 บาท

ช่วงราคาซื้อ-ขาย ขั้นต่ำ

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับ 10 บาท หมายความว่าราคาของสัญญา Gold Futures ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกันไม่ ต่ำกว่า 10 บาท
ตัวอย่างของราคาที่สามารถระบุได้มีดังนี้ 13,000 บาท 13,010 บาท และ 13,020 บาท เป็นต้น
ตัวอย่างของราคาที่ไม่สามารถระบุได้มีดังนี้ 13,005 บาท 13,014 บาท และ 13,029 บาท เป็นต้น

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดออกเป็น 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า แต่ถ้าราคาซื้อขายของ Gold Futures ของสัญญาที่มีเดือนสิ้นสุดอายุใกล้สุดสัมผัส 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว แล้วจึงเปิดการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดออก เป็น 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ดังนั้น ถ้าราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้าเท่ากับ 20,000 บาท ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่เกิน 24,800 บาท (+20%) และราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่ต่ำกว่า 16,000 บาท (-20%)

เวลาในการซื้้อขาย

Pre-open:09:15 – 09:45 น.
Morning session:09:45 – 12:30 น.
Pre-open:13:45 – 14:15 น.
Afternoon session:14:15 – 16:55 น.
Pre-open:18:45 – 19:00 น.
Night session19:00 – 23:55 น.

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันซื้อขายวันสุดท้ายของทุกสัญญานั้นเป็นวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของ เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยตัวอย่างของวันซื้อขายวันสุดท้ายมีดังนี้

 เดือน-ปี ที่หมดอายุ   วันซื้อขายวันสุดท้าย
 กุมภาพันธ์ 2010  26 กุมภาพันธ์ 2010
 เมษายน 2010  29 เมษายน 2010
 มิถุนายน 2010  29 มิถุนายน 2010
 สิงหาคม 2010  30 สิงหาคม 2010
 ตุลาคม 2010  29 ตุลาคม 2010
 ธันวาคม 2010  29 ธันวาคม 2010

นอกจากนั้น ในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละสัญญา สัญญานั้นจะมีการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำระ ในวันซื้อขายสุดท้าย

ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยปรับน้ำหนักจากทรอยออนซ์เป็นน้ำหนักบาททองคำ ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำจาก 99.5% เป็น 96.5% และปรับสกุลเงิน USD เป็นบาท หรือสามารถสรุปเป็นสูตรดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดฟิวเจอร์ส
E-Mail : futures@kgi.co.th
Tel : 0 2658 8422