HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
Interest Rate Futures

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Interest Rate Futures Contract Specification

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Interest Rate Futures

Interest Rate Futures คืออะไร

Interest Rate Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภอหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงไว้ หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครจะใช้ประโยชน์จาก Interest Rate Futures ได้

เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ได้แก่ ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดตลอดเวลา ในด้านผู้กู้ หรือผู้ออกตราสารหนี้ การกู้เงินหรือตราสารหนี้ที่ออกกำหนดให้จ่ายดอกเบี้ยแบบไม่คงที่ (Floating Rate) กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยปรับเปลี่ยนตามภาวะตลาด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ในด้านผู้ให้กู้หรือผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่รับผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยที่ไม่คงที่ (Floating Rate) จะมีความเสี่ยงจากการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ลดลงหากอัตราดอกเบี้ยลดลง นอกจากนี้ในกรณีของการลงทุนในตราสารหนี้มีดอกเบี้ยคงที่ แต่มูลค้าตราสารหนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปกับอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนั้น Interest Rate Futures เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งยังมีต้นทุนต่ำกว่าการใช้เครื่องมืออื่นๆ

Interest Rate Futures ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์มีอะไรบ้าง

ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขายประกอบไปด้วยทั้งอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาว อันได้แก่ ฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR Futures) และ THBFIX ประเภท 6 เดือน (6M THBFIX Futures) ฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว คือ พันธบัตรอายุ 5 ปี (5Y Government Bond Futures)

ซื้อขาย Interest Rate Futures ได้อย่างไร

การซื้อขาย Interest Rate Futures ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดอนุพันธ์ช่วยทำให้การซื้อขายของผู้ลงทุนทำได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยสามารถเลือกใช้วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์อนุพันธ์ หรือเลือกใช้วิธีการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของโบรกเกอร์อนุพันธ์ เมื่อโบรกเกอร์ได้รับคำสั่งของลูกค้า ก็จะเป็นตัวแทนส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ เพื่อทำการจับคู่การซื้อขายแบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้หลักการ Price then Time ซึ่งจะพิจารณาการจัดลำดับคำสั่งซื้อขาย โดยยึดหลักราคาที่ดีที่สุดก่อนแล้วจึงพิจารณาเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อขายว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อขายใดก่อน ด้วยวิธีการซื้อขายดังกล่าว ทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย Interest Rate Futures ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งผู้ลงทุนยังสามารถติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว ข้อมูลการซื้อขาย ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และช่องทางอื่นๆ

ความเสี่ยง

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยง หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนประสบภาวะขาดทุนได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาเครื่องมือนี้ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่นสภาวะอัตราดอกเบี้ยทั้งในและต่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้ สภาวะการเมือง เป็นต้น เมื่อทราบข้อมูลและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Interest Rate Futures แล้วผู้ลงทุนยังต้องมีเวลาติดตามสภาวะของปัจจัยต่างๆเหล่านี้อีกด้วย ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ วินัยในการบริหารการลงทุนของตนเอง มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ทันท่วงที กับการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และยอมรับผลกำไรหรือขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

* อ้างอิงจาก Interest Rate Futures ดอกเบี้ยล่วงหน้า ของ TFEX

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดฟิวเจอร์ส
E-Mail : futures@kgi.co.th
Tel : 0 2658 8422