HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
Oil Futures

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Oil Futures Contract Specification

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Oil Futures

Oil Futures คืออะไร

Brent Crude Oil Futures ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส และน้ำมันดิบเบรนท์ เมื่อทั้ง 2 ส่วนมารวมกันจึงกลายเป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีน้ำมันดิบเบรนท์เป็นสินค้าอ้างอิง

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย Oil Futures

 ตัวที่ 1  BR หมายถึง สินค้าอ้างอิงเนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ Brent Crude Oil Futures มีเพียงน้ำมันดิบเบรนท์เท่านั้น ในส่วนที่ 1 นี้จึงใช้ BR แทนน้ำมันดิบเบรนท์
 ตัวที่ 2  Z หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
F G H J K M
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
N Q U V X Z
กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 ตัวที่ 3  11 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2011 ใช้ตัวย่อเป็น 11 และ ค.ศ. 2012 ใช้ตัวย่อเป็น 12 เป็นต้น

ขนาดของสัญญา

สัญญา Brent Crude Oil Futures มีขนาดของสัญญาเท่ากับน้ำมันดิบเบรนท์ขนาด 100 บาร์เรล (1 บาร์เรล = 158.9873 ลิตร) ซึ่งหมายความว่าถ้าราคาของ Brent Crude Oil Futures อยู่ที่ 3,200 บาท มูลค่าสัญญาจะเท่ากับ 3,200 x 100 = 320,000 บาท

ช่วงราคาซื้อ-ขาย ขั้นต่ำ

Brent Crude Oil Futures ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับ 1 บาท หมายความว่าราคาของสัญญา Brent Crude Oil Futures ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกันไม่ ต่ำกว่า 1 บาท
ตัวอย่างของราคาที่สามารถระบุได้มีดังนี้ 3,400 บาท 3,401 บาท และ 3,399 บาท เป็นต้น
ตัวอย่างของราคาที่ไม่สามารถระบุได้มีดังนี้ 3,400.1 บาท 3,400.5 บาท และ 3,399.4 บาท เป็นต้น

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด ออกเป็น 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า แต่ถ้าราคาซื้อขายของ Brent Crude Oil Futures ของสัญญาที่มีเดือนสิ้นสุดอายุใกล้สุดสัมผัส 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว แล้วจึงเปิดการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดออก เป็น 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ดังนั้น ถ้าราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้าเท่ากับ 3,400 บาท ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่เกิน 4,080 บาท (+20%) และราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่ต่ำกว่า 2,720 บาท (-20%)

เวลาในการซื้้อขาย

Pre-open:09:15 – 09:45 น.
Morning session:09:45 – 12:30 น.
Pre-open:13:45 – 14:15 น.
Afternoon session:14:15 – 16:55 น.

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันซื้อขายวันสุดท้ายของทุกสัญญาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • วันทำการก่อนหน้าวันในลำดับที่ 15 นับขึ้นจากสิ้นเดือน
  • วันทำการก่อนหน้าวันทำการตามข้อ (1) หากวันในลำดับที่ 15 นับจากสิ้นเดือนเป็นวันหยุดทำการ
  • ในกรณีอื่นให้เป็นไปตามประกาศของตลาดอนุพันธ์
ผู้ลงทุนสามารถได้จากการประกาศผ่านเว็บไซต์ www.tfex.co.th ในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละสัญญา สัญญานั้นจะมีการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 22.30 น. นอกจากนั้น ในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละสัญญา สัญญานั้นจะมีการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำระ ในวันซื้อขายสุดท้าย

ใช้ราคาต่อ 1 บาร์เรล คำนวณโดยอ้างอิงจากราคา ICE Brent Index ที่เผยแพร่ทาง www.theice.com และแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) ที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศ สามารถสรุปเป็นสูตรดังนี้ และปรับสกุลเงิน USD เป็นบาท หรือสามารถสรุปเป็นสูตรดังนี้

Final Settlement Price = ICE Brent Inde x (THB/USD)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดฟิวเจอร์ส
E-Mail : futures@kgi.co.th
Tel : 0 2658 8422