HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
Single Stock Futures

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Single Stock Futures Contract Specification

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Single Stock Futures

Single Stock Futures คืออะไร

Single Stock Futures เป็นสัญญา Futures ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสินค้าอ้างอิงเป็น หุ้นรายตัว ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันในวันนี้ ว่าจะซื้อขายกันในอนาคต เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนข้างหน้าเป็นต้น ทั้งนี้ ไม่มีการส่งมอบหุ้นจริง แต่จะใช้วิธีรับชำระกำไร หรือขาดทุน ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาฟิวเจอร์ส

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย Single Stock Futures

 ส่วนที่ 1  หมายถึง สินค้าอ้างอิง ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนอักษรหรือตัวเลขรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวถึง 6 ตัว
 ส่วนที่ 2   หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
H M U Z
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
 ส่วนที่ 3   หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2018 ใช้ตัวย่อเป็น 18 และ ค.ศ. 2019 ใช้ตัวย่อเป็น19 เป็นต้น
 ส่วนที่ 4   หมายถึง การปรับเงื่อนไขสัญญา ซึ่งจะปรากฎเฉพาะ ในกรณีที่มีการปรับเงื่อนไขสัญญา โดยเกิดจาก Corporate Action และมีผลให้มีการปรับเงื่อนไขในสัญญาบางอย่างเช่น ชื่อสินค้าอ้างอิง ขนาดสัญญา ราคาของสัญญา หรือจำนวนสัญญา เป็นต้น ตลาดอนุพันธ์จะใช้ตัวอักษร 1 ตัวเพื่อบ่งบอกว่ามีการปรับเงื่อนไขสัญญาเกิดขึ้นดังนี้
 • * X แทนการปรับเงื่อนไขสัญญาครั้งที่ 1
 • * Y แทนการปรับเงื่อนไขสัญญาครั้งที่ 2
 • * Z แทนการปรับเงื่อนไขสัญญาครั้งที่ 3

 • ตัวอย่างเช่น  PTTH19X หมายถึงซื้อ Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับราคาหุ้น PTT ที่ครบกำหนดสัญญาเดือน มีนาคม ปี 2019 โดยที่1 สัญญามีขนาดไม่เท่ากับขนาดปกติ

  ขนาดของสัญญา

  เมื่อสัญญา Single Stock Futures เริ่มซื้อขายในวันแรก สัญญา Single Stock Futures นั้น ๆ จะมีขนาดสัญญาเท่ากับ 1,000 หุ้น อย่างไรก็ตามหลังจากที่มี Corporate Action เกิดขึ้น ขนาดของสัญญาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ นักลงทุนจึงต้องพึงระวังไว้ว่าขนาดสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากมี Corporate Action

  ช่วงราคาซื้อ-ขาย ขั้นต่ำ

  ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับ 0.01 บาท หมายความว่าราคาของสัญญา Single Stock Futures ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกันไม่ ต่ำกว่า 0.01 บาท
  ตัวอย่างของราคาที่สามารถระบุได้มีดังนี้ 50 บาท 50.01 บาท 100.01 บาท และ 100.02 บาท เป็นต้น

  เวลาในการซื้้อขาย

  Pre-open:09:15 – 09:45 น.
  Morning session:09:45 – 12:30 น.
  Pre-open:13:45 – 14:15 น.
  Afternoon session:14:15 – 16:55 น.

  เวลาในการซื้้อขาย

  วันซื้อขายวันสุดท้ายของทุกสัญญานั้นเป็นวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของ เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยตัวอย่างของวันซื้อขายวันสุดท้ายมีดังนี้

   เดือน-ปี ที่หมดอายุ   วันซื้อขายวันสุดท้าย
   มิถุนายน 2010  27 มิถุนายน 2019
   กันยายน 2010  27 กันยายน 2019
   ธันวาคม 2010  27 ธันวาคม 2019
   มีนาคม 2020  30 มีนาคม 2020
   มิถุนายน 2020  29 มิถุนายน 2020
  นอกจากนั้น ในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละสัญญา สัญญานั้นจะมีการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.

  ราคาที่ใช้ชำระ ในวันซื้อขายสุดท้าย

  ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยราคาซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิง ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และราคาปิดของสินค้าอ้างอิงในวันนั้น (ไม่มีการถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย) โดยคำนวณค่าเฉลี่ยถึงทศนิยมที่ 2 ตำแหน่ง

  วิธีการชำระราคา

  ในการซื้อขาย Single Stock Futures เป็นการส่งมอบเฉพาะกำไร/ขาดทุน จึงมีการชำระราคาเป็นเงินสดเท่านั้น (Cash Settlement)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดฟิวเจอร์ส
  E-Mail : futures@kgi.co.th
  Tel : 0 2658 8422