HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
แหล่งความรู้
ความรู้คู่นักลงทุน
คำถามที่พบบ่อย
โปรแกรมเรียลไทม์
บริการเสริม
ระบบซื้อขายอนุพันธ์
ดาวน์โหลด
คำศัพท์น่ารู้
คำศัพท์น่ารู้
ราคาเสนอซื้อ (Bid price)
ราคาสูงสุดที่นักลงทุนประสงค์ที่จะจ่ายเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ โดยทั่วไปราคานี้เป็นราคาที่นักลงทุนสามารถขายหลักทรัพย์ได้เช่นกัน
ราคาเสนอขาย (Offer price)
ราคาที่นักลงทุนประสงค์ที่จะขาย โดยทั่วไปราคานี้เป็นราคาที่นักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้เช่นกัน
ค่าคอมมิชชั่น (Commission)
ค่าธรรมเนียมที่จะจ่ายให้กับทางบริษัทหลักทรัพย์ฯเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น หรือ พันธบัตร
คำสั่งซื้อขายต่อวัน (Day order)
คำสั่งที่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จะหมดอายุภายในวันโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการซื้อขายสำเร็จภายในวันที่ป้อนคำสั่ง
การซื้อขาย 1 วัน (Day trading)
การทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน
ตราสารอนุพันธ์ (Derivative)
เครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งมูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของอนุพันธ์, หลักทรัพย์, หรือ ดัชนี เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant) หรือ สัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและใบสำคัญอนุพันธ์
เงินปันผล (Dividend)
เงินส่วนแบ่งกำไรของบริษัทที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ผลกำไรต่อหุ้น (Earnings per share: EPS)
ผลกำไรของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
คำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ (Execution)
การทำการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์สำเร็จ
ราคาใช้สิทธิ์แปลงสภาพ (Exercise price)
ราคาใช้สิทธิ์แปลงสภาพที่ถูกกำหนดราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเป็นการซื้อหรือขายก็ได้
วันหมดอายุแปลงสภาพ (Expiration date)
วันสุดท้ายของการแปลงสภาพ (แบบอเมริกัน) หรือ วันแปลงสภาพซึ่งเป็นวันเดียวเท่านั้น (แบบยุโรป)
ตราสารหนี้ (Fixed Income)
หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ตามกำหนดเวลา และสามารถชำระคืนเงินต้นเมื่อครบอายุของหลักทรัพย์
หุ้นเสนอขายต่อสาธารณะชน (Initial public offering : IPO)
การกระจายหุ้นของบริษัทมหาชนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed stocks)
หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่าตลาด (Market value)
มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value:NAV)
มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน ของหุ้นบริษัทกองทุนรวม มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯจะคำนวณรายวันด้วยสินทรัพย์รวมของกองทุนฯ, หลักทรัพย์, เงินสด, และรายได้ส่วนเพิ่ม หักลบหนี้สิน แล้วหารด้วยจำนวนหุ้น ณ ปัจจุบัน
การหักลดยอดสุทธิ (Net offset)
การที่ทำรายการซื้อและขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน โดยการทำรายการตรงกันข้ามเพื่อปิด position
เศษหุ้น (Odd lot)
จำนวนหุ้นที่ต่ำกว่า 100 หุ้นบนกระดานหลักที่จำเป็นจะต้องทำการซื้อขาย
ราคาเปิด (Opening price)
ราคาที่ตลาดฯเปิดทำการซื้อขายของวันนั้นๆ
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้ทั้งหมด เช่น หุ้น หรือตราสารทางการเงิน เป็นต้น
Price-Earnings Ratio (PE Ratio)
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ หารด้วยกำไรต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน หรือ คาดการณ์ในอนาคต นักลงทุนจะใช้ PE Ratio เป็นตัววัดขั้นพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่เหมาะสมน่าลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ ค่า Ratio นี้เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยของตลาดและความคาดหวังต่อการเติบโตของกำไรของตลาด
ข้อมูลราคาที่เสนอซื้อ-ขาย (Quotation)
ข้อมูลแสดงราคาเสนอซื้อ-เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯที่นักลงทุนต้องการซื้อ / ขายหุ้น ณ ขณะนั้น
การชำระราคาหลักทรัพย์ (Settlement)
การจ่ายชำระค่าซื้อ - ขาย หลักทรัพย์ในวันที่กำหนด
วันครบกำหนดชำระ (Settlement date)
วันครบกำหนดชำระเงินค่าซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ ที่ต้องชำระค่าซื้อ - ขายหลักทรัพย์ ณ วันครบกำหนดชำระ
ช่วงราคา (Spread)
ส่วนต่างราคาระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant)
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นในราคาที่และช่วงเวลาที่กำหนด หรือบางกรณี ใบสำคัญแสดงสิทธิ์บางครั้งจะควบไปกับหลักทรัพย์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ซื้อหุ้นเพิ่มและอาจจะแยกซื้อ-ขายหลังจากการออกจำหน่ายหุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับสิทธ์การเรียกซื้อคืน (Call options)
อัตราผลตอบแทน (Yield)
รายได้ต่อปี ณ ปัจจุบัน ที่ลงทุนกับกองทุนฯหรือการลงทุนอื่นๆ แสดงรายได้ในรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลจากกองทุนฯเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ลงทุน