HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
บริการด้านวาณิชธนกิจ
ทีมงานฝ่ายวาณิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อย่อ "KGI" ประกอบด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 10 ปี ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเงินรวมถึงการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินได้อย่างครบวงจร โดยให้บริการปรึกษาทางการเงินอย่างสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดนวตกรรมทางการเงินในการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตรงต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ทั้งบริษัทจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เรามุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและให้บริการทางการเงินระยะยาว โดยเน้นให้บริการอย่างมีคุณภาพทั้งก่อนเข้าทำรายการ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เราให้ความสำคัญกับลูกค้าและภูมิใจที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตและความสำเร็จของความสำเร็จลูกค้าในระยะยาว ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน ทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยได้รับรางวัล SET AWARD ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน mai ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี 2547 (mai Newly Listed STAR Award) และยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัล "SET AWARD 2005" ในสาขา mai Newly Listed Star mai Best Return Star และ mai Growth Star อีกด้วย ทำให้ทีมงานวาณิชธนกิจของเคจีไอมีความโดดเด่นและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเคจีไอ ทำให้มีส่วนเสริมให้ทีมงานสามารถใช้เครือข่ายของกลุ่มเพื่อให้บริการกับลูกค้าในการเข้าถึงตลาดทุนในระดับภูมิภาคและระดับโลก บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบการในด้าน การเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สามารถให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจได้อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการดังต่อไปนี้

การระดมทุน
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

การเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะ เจาะจง

การปรับโครงสร้างหนี้

การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

การรับประกันการจัดจำหน่าย

การควบรวมกิจการ
การซื้อ/ขายกิจการ

การหาผู้ร่วมทุน

การรวมกิจการ

การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ pakavaleej@kgi.co.th หรือ patchpons@kgi.co.thโทร (+66) 2231-1111 ต่อ 600-628
การให้คำปรึกษาทางการเงิน
การปรับโครงสร้างบริษัท/การประเมินมูลค่าหุ้น

การเป็นที่ปรึกษาอิสระ

การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการเงิน

การให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ

การจัดหาแหล่งเงินกู้

เครื่องมือทางการเงิน
ตราสารทุน

ตราสารหนี้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
หุ้นกู้แปลงสภาพ
หุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน