HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
เกี่ยวกับเคจีไอ
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลนักลงทุน
กิจกรรมของบริษัท
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
งบการเงินรวม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร      
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 83.40% 83.69% 85.38%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 30.88% 29.00% 31.50%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.62% 16.02% 19.43%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 24.63% 18.70% 35.04%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน      
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.66% 5.69% 8.60%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.22 0.20 0.27
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า) 1.28 1.26 1.46
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า) 2.87 2.35 2.87
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องต่อสินทรัพย์รวม (%) 33.31% 47.88% 38.48%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%) 74.99% 89.35% 75.57%
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.57 2.04 1.58
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
(เงินปันผลต่อหุ้น/กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินเฉพาะกิจการ)
70.77% 71.91% 77.71%
อัตราส่วนอื่นๆ      
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%) 35.40% 50.64% 39.49%
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) 71.28% 42.79% 59.31%
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ล้านบาท) 4,949 4,157 4,066
ข้อมูลต่อหุ้น      
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.03 2.81 2.75
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.54 0.45 0.51
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.385 0.320 0.380