HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
หน้าแรก > ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์

ยินดีต้อนรับท่านสู่ www.kgieworld.co.th (“เวบไซต์”) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างท้าย  เมื่อท่านได้เข้าสู่เวบไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้างท้ายนี้  หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวท่านจะไม่มีสิทธิเข้าใช้เวบไซต์นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูล  เนื้อหา และ/หรือ สาระสำคัญทั้งปวงที่ปรากฏในเวบไซต์นี้ (“ข้อมูล”)
1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ และ       
2) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาญาจักรไทย   ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล หรือ แจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเวบไซต์นี้  ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลที่ปรากฎในเวบไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทได้รับ (“as is” basis)  บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว  นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวมิได้เสนอหรือจูงใจให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ  รวมถึงมิได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด  ท่านจึงตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้เวบไซต์นี้ด้วยตนเองทุกประการ
นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเวบไซต์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน  รวมถึงไม่ขอรับรองว่าเวบไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้  ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เวบไซต์นี้ 

การเชื่อมต่อกับเวบไซต์อื่น
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เวบไซต์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเวบไซต์อื่นๆซึ่งบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดๆบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเวบไซต์ดังกล่าว  รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียและเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เวบไซต์ดังกล่าวของท่าน

การแก้ไขและการแยกจากกันได้
บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอน และ/หรือ แก้ไข ข้อมูล  ลักษณะ  ขอบเขต นโยบาย ฯลฯของเวบไซต์ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์ฉบับนี้ ณ ขณะใดๆตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร  ทั้งนี้ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์ฉบับนี้ไม่สมบูรณ์  หรือเป็นอันใช้บังคับไม่ได้   ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแยกออกและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ยังคงใช้บังคับได้นั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เวบไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย  โดยมิพักต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดของกฎหมาย