HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
ข่าว-ประกาศ
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
หน้าหลัก > ข้อมูล-ข่าวสาร > News > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินสด - TFEX

November 03, 2015

เพื่อให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการซื้อขายหรือทำธุึรกรรมที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมของลูกค้า ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ดังนั้น บริษัทฯมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ ทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจง เมื่อบริษัทฯหรือหน่วยงานกำกับดูแลได้ร้องขอ 
1.1 ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด
1.2 วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขาย
1.4 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ ( Omnibus Account ) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯงดให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายฯทั้งด้านหุ้น หรือ TFEX เป็นการชั่วคราว  ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะหรือจำกัดการซื้อขาย  ล้างฐานะ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี เมื่อปรากฎข้อเท็จจริง ดังนี้
2.1 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
2.2 ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.3 ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ


< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น