HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
ข่าว-ประกาศ
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
หน้าหลัก > ข้อมูล-ข่าวสาร > News > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์และการฝากหลักทรัพย์

December 06, 2016

ประกาศ

ด้วยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ASCO”) ได้ออกประกาศเลขที่ กส.1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์และการฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ประกาศ ASCO”) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทหลักทรัพย์มีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ และป้องกันการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นนอมินีในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว บริษัทฯจึงขอแจ้งวิธีการในการ ฝาก/ถอน/โอน หลักทรัพย์ หรือใบหลักทรัพย์ของลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาลูกค้า”) ดังนี้

1.       กรณีโอนหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ลูกค้าจะดำเนินการได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้

1.1   โอนให้กับตนเอง หรือ คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ต้องแสดงหลักฐานประกอบ)

1.2   โอนเพื่อการทำนิติกรรมให้ยืมหรือยืมที่ดำเนินการโดยผ่านตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาตยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

1.3   โอนเพื่อแก้ไขรายการผิดพลาดที่พบในวันหรือหลังวันครบกำหนดการส่งมอบหลักทรัพย์  โดยจะต้องเป็นการโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

1.3.1          บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.3.2          บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัทฯ หรือสถาบันการเงินอื่นใดในต่างประเทศ ซึ่งมีการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานฯ”) ที่มีอยู่กับบริษัทฯ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ประเภทสถาบันการเงิน (Custodian Bank)

1.4   โอนเพื่อการจำนำ

1.5   โอนตามคำสั่งศาล อาทิ มรดก หรือ ขายทอดตลาด

1.6   โอนเพื่อธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.7   โอนเพื่อการทำธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.8   โอนเพื่อกรณีอื่นตามที่ ASCO จะได้กำหนดเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของสำนักงานฯ

2.       กรณีที่ลูกค้าต้องการโอนหลักทรัพย์ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เป็นไปตามกรณีข้างต้น ลูกค้าจะสามารถดำเนินการได้ด้วยการถอนและออกใบหลักทรัพย์เพื่อลงนามสลักหลังโอนให้แก่ผู้รับโอนเท่านั้น

3.       ในการถอนและออกใบหลักทรัพย์จะต้องออกใบหลักทรัพย์โดยระบุชื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการออกใบหลักทรัพย์เป็นชื่อบุคคลอื่น

4.       บริษัทฯสงวนสิทธิจะไม่รับฝาก และ/หรือ รับโอนหลักทรัพย์ หากปรากฏว่าชื่อผู้โอนไม่ตรงกับผู้รับโอน และ/หรือ ชื่อผู้ทรงใบหลักทรัพย์ไม่ตรงกับชื่อบัญชีที่จะนำใบหลักทรัพย์เข้าฝาก

5.       วิธีการโอนหลักทรัพย์ข้างต้นไม่ใช้บังคับกับลูกค้าประเภทนิติบุคคลและหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

6.       ประกาศนี้จะมีผลบังคับนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป


< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น