HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ EVER-W2 ครั้งสุดท้าย

14 มิถุนายน 2560

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ EVER-W2 ครั้งสุดท้าย
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ EVER-W2 เป็นหุ้นสามัญ EVER ดังนี้

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ 
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ 
อาคารเอ ชั้น 21 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 02-720-7797. 02-361-6156-60
วันปิดสมุดทะเบียน
9 มิถุนายน  2560

ระยะเวลาการแปลงสภาพ 
ตั้งแต่วันที่  15  – 29 มิถุนายน 2560 
หากพ้นกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ EVER-W2 จะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ได้อีก

อัตราส่วนแปลงสภาพ 
1 Warrant ต่อ 1 หุ้นสามัญ @ 2 บาท

การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1.ชำระเงินโดยเช็ค / แคงเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ(ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น) สั่งจ่าย “ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ” (เช็คลงวันที่ไม่เกิน 27 มิถุนายน 2560) และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
2.รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เข้าบัญชี ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลบางนา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่ 193-6-02432-2 พร้อมนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินส่ง ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

**หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล. เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มาหชน)  ตามรายละเอียดด้านบน

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ
1.แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
2.ใบรับรองสิทธิ (ถ้ามี)
3.ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) / ใบแทน
4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ 
5.หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1-5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) # ใช้สิทธิแปลงสภาพ EVER-W2 #

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม: 
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น