HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การทำ TENDER OFFER หุ้น “MILL” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด

3 กรกฎาคม 2560


เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การทำ TENDER OFFER หุ้น “MILL” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด

ชื่อหลักทรัพย์         บมจ. มิลล์คอน สตีล 
ระยะเวลารับซื้อ   29 มิถุนายน  -  4 สิงหาคม 2560  
ราคาเสนอซื้อ 1.795185 บาท
จำนวนหุ้นที่รับซื้อ -ถ้ามีผู้ตอบรับทำ TENDER มากกว่า 1,215,919,539 หุ้น ผู้เสนอซื้อจะจัดสรรโดยวิธี pro rate
-แต่ถ้ามีผู้ตอบรับทำ TENDER น้อยกว่า 1,215,919,539 หุ้น ผู้เสนอซื้อจะรับซื้อทั้งหมด


ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 02-618 1141, 02-618 1143, 02-618 1147


วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
2 สิงหาคม 2560
**สำหรับหุ้น NVDR รับเอกสารภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

วันชำระราคา
9 สิงหาคม 2560

 ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของ บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าโอน 50 บาท และลงลายมือชื่อเหมือนการ์ดตัวอย่างลายเซ็นต์ที่ให้ไว้กับบริษัท
2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อ กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อในช่องผู้แสดงเจตนาขาย
3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมค่าอากร 30 บาท (ทุกกรณี)
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ 
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #เพื่อทำ TENDER OFFER หุ้น MILL#
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ (NVDR)

หนังสือมอบอำนาจ

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น