HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “SKY”

1 สิงหาคม 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “SKY”

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 26 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ   8 –11, 15 สิงหาคม 2560 (09.00 น.–16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 6.00 บาท 
(กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และสามารถจองเกินสิทธิได้

ตัวแทนรับจอง/สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
888/222 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-836-0120 หรือ 02-836-0122 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร  
1. ชำระโดย เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชี “ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ” เช็คลงวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2560 เท่านั้น  และนำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment (กรอกรายละเอียดครบถ้วน) มาไม่เกินวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
2. ชำระเป็น เงินสด ต้องโอนจ่ายผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้วเท่านั้น เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 8 -10 สิงหาคม 2560 และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมสำเนา Bill payment ไม่เกินวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เท่านั้น    
3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 1 –4 ,7 สิงหาคม 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.) โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 8 สิงหาคม 2560
   
   ** สำหรับหุ้น NVDR ชำระโดย แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ หรือเงินโอน โดยแนบใบ Bill Payment พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment มาภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าต้องนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)      

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ 2 จุด) ตรงผู้จองซื้อ
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment)
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) พร้อมใบนำฝาก Bill Payment 
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีจองเกินสิทธิ) เฉพาะ BBL, BAY, KTB, KBANK, SCB เท่านั้น

หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสารตามข้อ 1, 3, 5 ข้างต้น
ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน SKY) โทร. 02-658 8720-24
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน http://www.skyict.co.th

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น