HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “AMARIN”

24 สิงหาคม 2560

pเรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “AMARIN” 
ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 21 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ   4- 8 กันยายน 2560 (09.00 น.– 15.30 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่ @ 4.25 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
ห้ามจองเกินสิทธิ (ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิเท่านั้น) 
สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
ณ บ้านโมดูล่าร์ อาคารผู้บริหาร  
เลขที่ 378 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ 02-422-9999 ต่อ 4110 โทรสาร.02-422-9902 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น)
    สั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  “
    เช็คลงวันที่ 4 –6 กันยายน 2560 เท่านั้น และนำส่งเอกสารการจองพร้อมเช็ค มาไม่เกินวันที่  5 กันยายน
    2560 เท่านั้น
2. ชำระเป็นเงินโอน 
    ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) “
    ผ่าน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 003-3-92453-4 เริ่มโอนได้ตั้งแต่ 
    วันที่ 4 –6 กันยายน 2560 และนำส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay-in) มาไม่เกิน
    วันที่ 6 กันยายน 2560    
3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service  สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 28 -31 สิงหาคม, 1 กันยายน 60 (ไม่เกิน 17.00 น.)
    โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 4 กันยายน 60 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 4 กันยายน 2560
       
** สำหรับหุ้น NVDR รับเป็นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ หรือเงินโอน นำส่งมาพร้อมเอกสารการจองไม่เกินวันที่ 4 กันยายน 2560 
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ) ตรงผู้จองซื้อ
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน 
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Pay-in Slip)
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)  
หมายเหตุ: กรุณาเซ็นลงนามและรับรองสำเนาในเอกสารตามข้อ 1, 3  ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน AMARIN) โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ เฉพาะการจองโดยวิธีการชำระเป็นเงินโอน เท่านั้น
ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 


ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น