HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “HYDRO”

12 ธันวาคม 2560

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “HYDRO” 
ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาจองซื้อ    15 –21 ธันวาคม 2560 (09.00 น.– 16.00 น.) รวม 5 วันทำการ
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น  3.8996876 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1.00 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) 
สามารถจองเกินสิทธิได้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองเกินสิทธิ
จะได้รับเงินคืนเป็นเช็คเท่านั้น ไม่เกินประมาณ 10 วันทำการหลังปิดการจองซื้อ 

ตัวแทนรับจองและสถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 2300, 2305  
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระโดย เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ โดยลูกค้าต้องนำฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง เท่านั้น
    ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    เพื่อจองซื้อหุ้น ” เช็คลงวันที่ 15 –18 ธันวาคม 2560 เท่านั้น  และนำส่งเอกสารการจองพร้อม
    หลักฐานการชำระเงิน (ใบ Bill Payment) ฉบับจริง มาไม่เกิน 18 ธันวาคม 2560 เท่านั้น  
2. ชำระโดยเงินสด (โอนเข้าบัญชี) โดยลูกค้าต้องนำเงินสดฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง ที่ธนาคารกสิกร
    ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” 
     เริ่มโอนได้ ตั้งแต่ วันที่ 15 –19 ธันวาคม 2560 และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ใบ Bill Payment)
     ฉบับจริง มาไม่เกินวันที่ 19 ธันวาคม 2560    

3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service  สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 8, 12- 14 ธันวาคม 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.)
    โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2560

   ** สำหรับหุ้น NVDR ต้องชำระผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง แล้วเท่านั้น (ทั้งกรณีเงินโอน/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment มาไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็น 2 จุด ตรงผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน 
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment)
หมายเหตุ: กรุณาเซ็นลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน HYDRO) โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ เฉพาะการจองโดยวิธีการชำระเป็นเงินโอน เท่านั้น
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 


ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

Bill Payment

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น