HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การทำ TENDER OFFER หุ้น “CSL” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด

18 ธันวาคม 2560

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง         การทำ TENDER OFFER หุ้น “CSL” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด

ชื่อหลักทรัพย์        บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
ระยะเวลารับซื้อ  15 ธันวาคม 2560  -  22 มกราคม 2561  (25 วันทำการ)
ราคาเสนอซื้อ 7.779135 บาท

จำนวนหุ้นที่รับซื้อ - ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL หรือคิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 297,257,385 หุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. โทร. 02-305-9000 ต่อ 9390

วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
17 มกราคม 2561
**สำหรับหุ้น NVDR รับเอกสารภายในวันที่ 16 มกราคม 2561

วันชำระราคา
25 มกราคม 2561

 ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของ บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าโอน 50 บาท และลงลายมือชื่อเหมือนการ์ดตัวอย่างลายเซ็นต์ที่ให้ไว้กับบริษัท
2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อ กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อในช่องผู้แสดงเจตนาขาย
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารพาณิชย์ ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #TENDER OFFER CSL#
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่  17 มกราคม 2561 เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ (NVDR)

หนังสือมอบอำนาจ

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น