HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “PACE” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W1,W2

29 ธันวาคม 2560

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “PACE” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W1,W2 
ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันปิดสมุดทะเบียน 22 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ    9 –12, 15 มกราคม 2561 (09.00 น.–15.30 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น  1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่ @ 0.50 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัด  ทิ้ง) ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 5 หุ้นสามัญใหม่ : 1 PACE-W1 @ 0.00 และ 3 หุ้นสามัญใหม่ : 1 PACE-W2 @ 0.00 สามารถจองเกินสิทธิได้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองเกินสิทธิจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ไม่เกินประมาณ 10 วันทำการหลังปิดการจองซื้อ
ตัวแทนรับจอง/สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ชั้น 20 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-949-1999 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร  
1. ชำระโดย เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ โดยลูกค้าต้องนำฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง เท่านั้น ที่ธนาคาร  ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ” เช็คลงวันที่ 9 -10 มกราคม 2561 เท่านั้น  และนำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ (Bill Payment) ฉบับจริง มาไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2561 เท่านั้น
2. ชำระเป็น เงินสด (โอนเข้าบัญชี) โดยลูกค้าต้องนำเงินสดฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง ที่ธนาคาร-
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ”  
เริ่มโอนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 -11 มกราคม 2561 และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ (Bill payment) ฉบับจริงมาไม่เกินวันที่ 11 มกราคม 2561 เท่านั้น    
3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 3 –5 ,8 มกราคม 2561 (ไม่เกิน 17.00 น.) โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 9 มกราคม 2561 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 9 มกราคม 2561
    ** สำหรับหุ้น NVDR ต้องชำระผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง แล้วเท่านั้น (ทั้งกรณีเงินโอน เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)    และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment มาภายในวันที่ 10 มกราคม 2561
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าต้องนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)      

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ 1 จุด) ตรงผู้จองซื้อ
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment)
5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร Book Bank เฉพาะที่ตัวแทนรับจองระบุ (BBL KBANK KTB TMB SCB UOB BAY TBANK หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสารตามข้อ 1, 3, 5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PACE) โทร. 02-658 8720-24
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น