HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครั้งสุดท้าย

5 มกราคม 2561

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครั้งสุดท้าย
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เป็นหุ้นสามัญ NCL ดังนี้

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
เลขที่ 56/9-10 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600 โทร.02-4737330-40
วันปิดสมุดทะเบียน
29 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาการแปลงสภาพ 
ตั้งแต่วันที่  4 -  18 มกราคม 2561 
หากพ้นกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 จะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ได้อีก

อัตราส่วนแปลงสภาพ 
1 Warrant ต่อ 1.04 หุ้นสามัญ @3.848  บาท

การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1.ชำระเงินโดยเช็ค / แคงเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ(ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น) สั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ”  (เช็คลงวันที่ไม่เกิน 15 มกราคม 2561) และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
2.รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
เข้าบัญชี ธนาคากรุงเทพ สาขาถนนตากสิน ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 158-309-0343 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ”  พร้อมนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินส่ง ภายในวันที่ 16 มกราคม 2561
** สำหรับหุ้น NVDR รับเฉพาะเช็คเท่านั้น ไม่รับเงินโอน และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คภายในวันที่ 14 มกราคม 2561 เท่านั้น

**หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล. เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองที่  บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์   ตามรายละเอียดด้านบน

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ
1.แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
2.ใบรับรองสิทธิ (ถ้ามี)
3.ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) / ใบแทน
4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ 
5.หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1-5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #ใช้สิทธิแปลงสภาพ NCL-W1 #
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ

Last Exercise NCL-W1-R

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น