HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “TH”

6 กรกฎาคม 2561

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “TH”

ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 20 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาจองซื้อ    16 – 20 กรกฎาคม 2561 (09.00 น.–15.30 น.รวม 5 วันทำการ)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น  2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่ @ 1.00 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) จองเกินสิทธิได้
สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
959 อาคารตงฮั้ว 2 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์ 02-236-9172- 6 ต่อ 311,125 (คุณราตรี) 
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น)
สั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ” เช็คลงวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561
และนำส่งเอกสารการจองพร้อมเช็ค มาไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

2. ชำระเป็นเงินโอน 
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สาขาตลาดน้อย เลขที่บัญชี 013-3-08891-9 (เริ่มโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561) ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และนำส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงินไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม  2561 เท่านั้น 

3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระผ่าน ATS ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 61 (ไม่เกิน 17.00 น.) 
โดยจะตัด ATS วันที่ 16 กรกฎาคม 61 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

   ** สำหรับหุ้น NVDR รับเฉพาะแคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟ เท่านั้น และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ /ลูกค้าจะต้องดำเนินการจองซื้อหุ้นด้วยตนเองกับตัวแทนรับจองได้ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ 1 จุด) ตรงผู้จองซื้อ
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน) 
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมกรอกรายละเอียดของผู้จอง + ค่าอากร 30 บาท (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ไปจองซื้อหุ้นด้วยตนเอง)
5. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1,3-4 ข้างต้น
ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน TH) โทร. 02-658 8720-24) 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการฯ ต้องได้รับเอกสารการจองซื้อพร้อมใบ Pay-in ตัวจริง จากไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

หนังสือมอบอำนาจ

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น