HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การทำ TENDER OFFER หุ้น “ TIC ” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด

12 กรกฎาคม 2561

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การทำ TENDER OFFER หุ้น “ TIC ” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด

ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลารับซื้อ  6 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 (25 วันทำการ)
ราคาเสนอซื้อ 34.148408 บาท

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ชั้น 20 เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
ถ.พรรามที่ 1 ปทุมวัน กทม. 10330

วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
9 สิงหาคม 2561

วิธีการชำระราคา แบ่งเป็น 2 กณณี
1.กรณีผู้แสดงเจตนาขายยืนยันไม่ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะได้รับชำระราคาในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ
2.กรณีผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันชำระราคาจะตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2561

** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของ บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าโอน 50 บาท และลงลายมือชื่อเหมือนการ์ดตัวอย่างลายเซ็นต์ที่ให้ไว้กับบริษัท
2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อ กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อในช่องผู้แสดงเจตนาขาย
3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีโอนเงินเข้าบัญชี และจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น  พร้อมรับรองสำเนา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #TENDER OFFER TIC#
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่  9 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม: 

หนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ

หนังสือมอบอำนาจ TIC

Tender หุ้น TIC

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น