HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การทำ TENDER OFFER หุ้น “ KYE ” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด

19 กันยายน 2561

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การทำ TENDER OFFER หุ้น “ KYE ” ไม่เพิกถอนออกจากตลาด
ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลารับซื้อ  1  – 19 ตุลาคม 2561 (เฉพาะวันทำการ)
ราคาเสนอซื้อ 438.82 บาท
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถ.เพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
16 ตุลาคม 2561   (สำหรับหุ้น NVDR รับเอกสารไม่เกินวันที่ 12 ตุลาคม 2561)

วิธีการจัดสรร  จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทประสงค์จะซื้อคืนเท่ากับ 2,200,000 หุ้น

1.กรณีที่มีผู้เสนอขายมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทประสงค์จะซื้อคืนซึ่งเท่ากับ 2,200,000 หุ้น
 ให้ใช้วิธีการจัดสรรหุ้นที่รับซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด(Prorate) มีสูตรการคำนวณดังนี้
= 2,200,000 หุ้น
   จำนวนหุ้นสามัญที่มีผู้เสนอขายทั้งหมด

2. วิธีการปัดเศษหุ้น
    จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเป็นเศษหุ้น ไม่ครบ 100 หุ้น บริษัทจะปัดเศษหุ้นที่รับซื้อเป็นจำนวนเต็ม 100 โดย
       - เศษหุ้นน้อยกว่า 50 หุ้น จะปัดเศษหุ้นทิ้ง
       - เศษหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50 หุ้น จะปัดเศษหุ้นเป็น 100 หุ้น

3. จากข้อ1 บริษัทจะดำเนินการคืนหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับซื้อให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายจะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นคืนรายการละ 100 บาท (โดยหักจากจำนวนเงินที่ผู้เสนอขายจะได้รับ)

วันชำระราคา
26 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ
- บล.เคจีไอ รับทำ TENDER OFFER หุ้น KYE เฉพาะหุ้นที่เป็นไร้ใบหุ้นเท่านั้น (Scripless)
 - หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของ บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าโอน 50 บาท และลงลายมือชื่อเหมือนการ์ดตัวอย่างลายเซ็นต์ที่ให้ไว้กับบริษัท
2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อ กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อในช่องผู้แสดงเจตนาขาย
3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีโอนเงินเข้าบัญชี และจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น  พร้อมรับรองสำเนา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8721-24) #TENDER OFFER หุ้น KYE#
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่  16 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหาใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ (NVDR)

หนังสือมอบอำนาจ

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น