HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “CIMBT”

3 ตุลาคม 2561

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  “CIMBT” 

ชื่อหลักทรัพย์        ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 20 กันยายน 2561
ระยะเวลาจองซื้อ    8- 12 ตุลาคม  2561 (08.30 น.– 15.30 น.) หรือตามเวลาเปิด-ปิดทำการของแต่ละสาขา  
อัตราส่วนการจองซื้อ  20 หุ้นเดิม : 3 หุ้นใหม่ @ 0.87 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
สามารถจองเกินสิทธิได้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบ ตามจำนวนที่จองเกินสิทธิ จะได้รับคืนเป็นเงินโอน หลังปิดการจองซื้อ (แนบหน้า Book Bank)

สถานที่รับจองซื้อ
จองผ่านเคาน์เตอร์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.หรือตามเวลาเปิด-ปิด ทำการธนาคารของแต่ละสาขา

การชำระเงิน 
1. ชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย
   “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  ” และจะต้องลงวันที่ในระหว่าง  8 –11                      ตุลาคม 2561 และต้องยื่นเอกสารการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อภายในเวลาเคลียร์ริ่งเช็ค ของแต่ละสาขา ของวันพฤหัสบดีที่ 11  ตุลาคม  2561 เท่านั้น    
2. ชำระเป็นเงินโอน โดยโอนเข้าบัญชี 
   “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  ”  เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 8 –12           
   ตุลาคม 2561 เท่านั้น
   
    หมายเหตุ : สามารถสอบถามรายละเอียดการจองได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 
** สำหรับหุ้น NVDR (ลูกค้าส่งเอกสารการจองผ่าน KGI ) เท่านั้น โดยรับชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ 
    และ นำส่งเอกสารการจองซื้อพร้อมหลักฐานการชำระเงิน มาไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เท่านั้น 

   
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ ตรงผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน 
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีจองเกินสิทธิ) BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TMB,SCB,TBANK,UOB
5. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Pay-in Slip)
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)  
หมายเหตุ: กรุณาเซ็นลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3 -4 ข้างต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น