HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “PERM” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ PERM-W1

28 พฤษภาคม 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “PERM” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ PERM-W1
ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)  
วันปิดสมุดทะเบียน 13 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาจองซื้อ    31 พฤษภาคม 2562 และ 4 -7 มิถุนายน 2562 (09.00 น.–16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น    2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1.00 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
จอง 1 หุ้นใหม่ : 1 หน่วยใบสำคัญฯ PERM-W1 @ 0.00 บาท
จองเกินสิทธิได้  
สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ตัวแทนรับจองซื้อ
ชั้น 20 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-217-6923 , 02-217-8608 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร  
1.ชำระเป็น เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ โดยต้องฝากเช็คเข้าผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) 
   ได้ทุกสาขา (ต้องเป็นเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการถัดไป ในกรุงเทพฯเท่านั้น) โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชี  
    “ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” เช็คลงวันที่ 31 พฤษภาคม, 4 มิถุนายน
      2562 และนำส่งเอกสารการจองพร้อมแนบใบ (Bill Payment) ฉบับจริง มาไม่เกินวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
2. ชำระเป็น เงินโอน โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” 
    ผ่านระบบ Bill Payment  ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา เริ่มโอนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
     4- 5 มิถุนายน 2562 และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ (Bill payment) ฉบับจริงมาไม่เกินวันที่ 5 มิถุนายน 2562    

** สำหรับหุ้น NVDR ต้องชำระผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง แล้วเท่านั้น (ทั้งกรณีเงินโอน เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)
     และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment มาภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าต้องนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)      

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ ตรงผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน
•สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment) 
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีจองเกินสิทธิ) BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TMB,SCB,TBANK,UOB
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสารตามข้อ 1, 3 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PERM) โทร. 02-658 8720-24
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น