HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน CHUO

4 มกราคม 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “ CHUO ” 

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 1 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาจองซื้อ   9 – 13 มกราคม 2560  (10.00 น.– 15.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   1 หุ้นเดิม : 0.413341 หุ้นใหม่ @ 0.60 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
สถานที่รับจองซื้อ
บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 18 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2664-9700 
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น)
สั่งจ่าย “ บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้น ” (เช็คลงวันที่ 9 –11 มกราคม 2560)
 และนำส่งเอกสารพร้อมเช็คไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2560 เท่านั้น  (ไม่รับชำระด้วย แคชเชียร์เช็คที่ออกในเขตต่างจังหวัด)  

2. ชำระเป็นเงินโอน 
ชื่อบัญชี “บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”  โอนที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชี กระแสรายวัน สาขา เอ็มโพเรียม เลขที่บัญชี 096-3-022819 (โอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9 –11 มกราคม 2560 เท่านั้น) และ นำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ไม่เกินวันที่ 11 มกราคม 2560    

3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service  สามารถทำรายการชำระผ่าน ATS ตั้งแต่วันที่ 30 ธค.59, 4 -6 มค.60 (ไม่เกิน 17.00 น.)โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 9 มกราคม 2560 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 9 มกราคม 2560
   ** สำหรับหุ้น NVDR รับชำระเป็นเงินโอน/เช็ค/ดราฟท์ และ นำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (เช็ค/ใบ Pay-in)
 ไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2560

   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าต้องนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)
   ** ตัวแทนรับจอง กำหนดให้การจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ได้ **

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสารตามข้อ 1 และ 3 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น) โปรดระบุ # จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน CHUO #(โทร. 02-658 8720-24) 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 11 มกราคม 2560 และรับเอกสารทางไปรษณีย์เฉพาะการจองโดยวิธีการชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น