HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การทำ TENDER OFFER หุ้น “ ALUCON ” (ไม่เพิกถอนออกจากตลาด)

7 สิงหาคม 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การทำ TENDER OFFER หุ้น “ ALUCON ”  (ไม่เพิกถอนออกจากตลาด)

ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลารับซื้อ  26 กรกฎาคม  -  2 กันยายน 2562  
ราคาเสนอซื้อ 167.55060 บาท / หุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.เพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 02-6585800 ต่อ 305 หรือ 301

วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
28 สิงหาคม 2562

วันชำระราคา
4 กันยายน 2562

 ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของ บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าโอน 50 บาท และลงลายมือชื่อเหมือนการ์ดตัวอย่างลายเซ็นต์ที่ให้ไว้กับบริษัท
2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อ กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อในช่องผู้แสดงเจตนาขาย
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมค่าอากร 10 บาท 
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น  1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) # TENDER OFFER ALUCON #
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่  27 สิงหาคม 2562 เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


*** บล.ภัทร เริ่มรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากระหว่างระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW จะมีการปิดสมุดเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น *** 


Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบคำขอเบิกโอนหลักทรัพย์

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ

หนังสือมอบอำนาจ

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น