HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “ B ”

19 สิงหาคม 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “ B ” 

ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 7 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาจองซื้อ    26 –30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ 9.00 น.– 15.30 น.(รวม 5 วันทำการ) 
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น  1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 0.33 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) จองเกินสิทธิได้
สถานที่รับจองซื้อ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
อาคาร เพลสซิเด็นท์ พาร์ค (PRESIDENT PARK by Kingsgon Hotels Group)
ห้องประชุม ปาร์ครูม เลขที่ 95 ซอยสุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท กทม.10110
โทรศัพท์ 02-661-1000  
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น)
สั่งจ่าย “บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ” (เช็คลงวันที่ 26 –27 สิงหาคม 2562)
 และนำส่งเอกสารการจองพร้อมเช็คไม่เกินวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เท่านั้น  
2. ชำระเป็นเงินโอน 
ชื่อบัญชี “บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ”  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชี กระแสรายวัน สาขาบางนา
เลขที่บัญชี 130-318322-0 เริ่มโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 26 –28 สิงหาคม 2562 ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา และนำส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) มาไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2562    

3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service  สามารถทำรายการชำระผ่าน ATS ตั้งแต่วันที่ 19 -23 สิงหาคม 62 (ไม่เกิน 17.00 น.)
โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 26 สิงหาคม 2562 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2562
   ** สำหรับหุ้น NVDR รับชำระเป็นเงินโอน/เช็ค/ดราฟท์ และ นำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (เช็ค/ใบ Pay-in)
 ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2562

   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าต้องนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)
   ** ตัวแทนรับจอง กำหนดให้การจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ได้ **
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ ตรงผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน)  
4. หลักฐานการชำระเงิน
•สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
•เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีจองเกินสิทธิ) 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสารตามข้อ 1, 3 และ 5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น) โปรดระบุ # จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน B #(โทร. 02-658 8720-24) 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารการจองซื้อพร้อมใบ Pay-in ตัวจริงจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น