HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การทำ TENDER OFFER หุ้น “ PRIME ” (ไม่เพิกถอนออกจากตลาด)

20 สิงหาคม 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การทำ TENDER OFFER หุ้น “ PRIME ”  (ไม่เพิกถอนออกจากตลาด)

ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลารับซื้อ  9 สิงหาคม  -  13 กันยายน 2562  
ราคาเสนอซื้อ 0.26927775 บาท / หุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.พญาไท วังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-2176923, 02-2178608 และ 02-2176922

วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
11 กันยายน 2562
**สำหรับหุ้น NVDR รับเอกสารภายในวันที่ 10 กันยายน 2562

วันชำระราคา
17 กันยายน 2562

 ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของ บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าโอน 50 บาท และลงลายมือชื่อเหมือนการ์ดตัวอย่างลายเซ็นต์ที่ให้ไว้กับบริษัท
2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อ กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อในช่องผู้แสดงเจตนาขาย
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมค่าอากร 10 บาท 
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารยูโอบี 1 ฉบับ ทั้งนี้ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) # TENDER OFFER PRIME #
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่  10 กันยายน 2562 เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ

หนังสือมอบอำนาจ

.ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น