HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 ครั้งสุดท้าย

10 กันยายน 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 ครั้งสุดท้าย
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 เป็นหุ้นสามัญ GSTEEL  ดังนี้

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 18 ถ.สีลม สุรวงศ์
บางรัก กทม. 10500 โทร.02-6342222 ต่อ 1551

วันปิดสมุดทะเบียน
5 กันยายน 2562

ระยะเวลาการแปลงสภาพ 
ตั้งแต่วันที่  11 – 25 กันยายน  2562 
หากพ้นกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 จะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ได้อีก

อัตราส่วนแปลงสภาพ 
1 Warrant ต่อ 0.20 หุ้นสามัญ @2.75 บาท

การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเขตกรุงเทพฯ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย 
“ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ” เช็คลงวันที่ 11 – 20 กันยายน 2562 เท่านั้น  พร้อม นำส่งเอกสารพร้อมเช็คไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2562
2. รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ ทาวเวอร์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 245-3-00218-2 ชื่อบัญชี  “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท จี สตลีล จำกัด (มหาชน)  ” เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 11  – 23 กันยายน 2562 พร้อมนำส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริงเท่านั้น) ไม่เกินวันที่  23 กันยายน 2562

** สำหรับหุ้น NVDR รับเฉพาะเช็คเท่านั้น ไม่รับเงินโอน และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คไม่เกินวันที่ 17 กันยายน 2562

**หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล. เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองที่ บริษัท จี สตลีล จำกัด (มหาชน)    ตามรายละเอียดด้านบน

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ
1.แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
2.ใบรับรองสิทธิ (ถ้ามี)
3.ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) / ใบแทน
4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ 
5.หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1-5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #ใช้สิทธิแปลงสภาพ GSTEEL-W1 และ GSTTEL-W2 #
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2562 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ_GSTEEL-W1

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ_GSTEEL-W2

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น