HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “NEX”

19 กันยายน 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “NEX” 
ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท เน็กซ์ พอยท์  จำกัด (มหาชน)  
วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2562
ระยะเวลาจองซื้อ    19– 25 กันยายน 2562 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น.–16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น  1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1.00 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
สามารถจองเกินสิทธิได้  
สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการ
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-343-9630-40

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร  
1.ชำระเป็น เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียบเก็บได้ในวันทำการถัดไป และในกรุงเทพฯ เท่านั้น) 
 โดยลูกค้าต้องนำฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด  เพื่อการจองซื้อหุ้น ” 
 เช็คลงวันที่ 19-20 กันยายน 2562 เท่านั้น  และนำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ (Bill Payment) ฉบับจริง
 กลับมาไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2562 เท่านั้น
2. ชำระเป็นเงินโอน โดยลูกค้าต้องนำเงินสดฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง ที่ธนาคารกรุงเทพ
    จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”  เริ่มโอนได้ตั้งแต่ วันที่ 19 -20
    และ 23 กันยายน 2562 และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ (Bill payment) ฉบับจริงมาไม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2562              

** สำหรับหุ้น NVDR ต้องชำระผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง แล้วเท่านั้น (ทั้งกรณีเงินโอน เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)    และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment มาภายในวันที่ 19 กันยายน 2562

   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าต้องนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)      

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ ตรงผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment)     
5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร Book Bank 
 หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสารตามข้อ 1, 3, 5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NEX) โทร. 02-658 8720-24
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารการจองซื้อพร้อมใบ Bill-Payment ตัวจริง จากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2562 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น