HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “NPP” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (NPP-W3)

19 มกราคม 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “NPP” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (NPP-W3)

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 10 มกราคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ   8 –10, 14 -15 กุมภาพันธ์ 2560 (09.00 น.– 15.30 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1.10 บาท (เศษทศนิยมของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หุ้นสามัญใหม่ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ @ 0.00 บาท

ตัวแทนรับจอง
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ (คุณสิตาวีร์ ธนทรัพย์รุจิกร)
เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 17 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-684-8756 
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น) (ไม่รับชำระด้วย แคชเชียร์เช็คที่ออกในเขตต่างจังหวัด)  สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ” (เช็คลงวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560) พร้อมกรอกรายละเอียดลงใน Bill Payment  และนำส่งเอกสารพร้อมเช็ค - ไม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

2. ชำระเป็นเงินโอน 
ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ” ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 8 –10 กุมภาพันธ์ 2560  และนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงิน(ฉบับจริง) ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560    

3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.)
โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารมาไม่เกินวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
 
   ** กรณีเป็นหุ้น NVDR รับเฉพาะเป็นเช็คเท่านั้น พร้อมแนบ Bill Payment และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คไม่เกินวันที่ 7 กุมภาพันธ์2560
  ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อผู้จอง)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน   
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีจองเกินสิทธิ)
5. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment Slip)
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) และแนบแบบฟอร์ม Bill Payment พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3- 4 ตามข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) # จองหุ้นเพิ่มทุน NPP
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น