HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “FER” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 (FER-W2)

25 มกราคม 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “FER” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 (FER-W2)

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 17 มกราคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ   1 -3, 6 -7 กุมภาพันธ์ 2560 (09.00 น.– 16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   5 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่ @ 1.00 บาท (เศษทศนิยมของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ @ 0.00 บาท
ตัวแทนรับจอง
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ (คุณนฤพนธ์  อมรเมศวรินทร์)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท์ 02-829-6999 ต่อ 2321, 2322 
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น) (ไม่รับชำระด้วย แคชเชียร์เช็คที่ออกในเขตต่างจังหวัด)  สั่งจ่าย “ บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ” (เช็คลงวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560) พร้อมกรอกรายละเอียดลงใน Bill Payment + ค่าธรรมเนียม 15 บาท (ธนาคารเรียกเก็บ) และนำส่งเอกสารพร้อมเช็ค ไม่เกินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

2. ชำระเป็นเงินโอน 
ชำระเงินโอนเข้าบัญชี  “ บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ” ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร โดยผู้จองซื้อต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ 2560  และนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงิน(ฉบับจริง) ไม่เกินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560    

3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 25 -31 มกราคม 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.)
โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และลูกค้าต้องนำส่ง Bill Payment + ค่าธรรมเนียม 15 บาท (ธนาคารเรียกเก็บ) พร้อมเอกสารมาไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 
   ** กรณีเป็นหุ้น NVDR รับชำระแบบผ่าน Bill Payment เท่านั้น  และ นำส่งพร้อมเอกสารไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
  ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อผู้จอง)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน   
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีจองเกินสิทธิ) คือ SCB BBL KBANK KTB BAY
5. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment Slip)
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) และแนบแบบฟอร์ม Bill Payment พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด พร้อมค่าธรรมเนียม 15 บาท 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3- 4 ตามข้างต้น
ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) # จองหุ้นเพิ่มทุน FER
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น