HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “SEAOIL” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (SEAOIL-W)

8 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “SEAOIL” ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (SEAOIL-W)

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 30 มกราคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ   14 –17, 20 กุมภาพันธ์ 2560 (09.00 น. – 16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   3 หุ้นเดิม: 1 หุ้นใหม่ @ 3.00 บาท (เศษทศนิยมของหุ้นให้ปัดทิ้ง) 
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หุ้นสามัญใหม่ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ @ 0.00 บาท
กรณีจองเกินกว่าสิทธิของตน หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองเกินสิทธิ จะได้รับเงินคืนเป็นเช็คเท่านั้นไม่เกิน 10     วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการจองซื้อ 
ตัวแทนรับจอง
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-659-7000 ต่อ 8131-3 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระโดย เงินโอน หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment โดยลูกค้าตอ้งชำระด้วยตัวเองผ่านเคาน์เตอร์ของ ธ.กรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ชำระได้ไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และเช็คลงต้องวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น) สั่งจ่ายชื่อบัญชี “ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซื้อหุ้น ” (เช็คลงวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2560)  และนำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

2. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 7 -10 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.)
โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารพร้อมใบ Bill Payment (กรอกรายละเอียด) ไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 
  ** กรณีเป็นหุ้น NVDR ชำระเป็นเงินโอน หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ต้องเข้าระบบ Bill Payment แล้วเท่านั้นและ นำส่งเอกสารพร้อมใบ Bill Payment ไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
  ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อผู้จอง)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน   
4. สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment) ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, เลข ID บัตรประชาชน 13 หลัก
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3 ตามข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) # จองหุ้นเพิ่มทุน SEAOIL
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น และเฉพาะเงินโอนที่
               ผ่านระบบ Bill Payment มาแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น