HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “TPIPP” (สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม TPIPL)

21 มีนาคม 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “TPIPP” (สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม TPIPL)

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 17 ตุลาคม 2560 (ผู้ถือหุ้นเดิม TPIPL)
ระยะเวลาจองซื้อ   22 - 24 มีนาคม 2560 (09.00 น. - 16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   162 หุ้นเดิม (TPIPL): 1 หุ้นใหม่ (TPIPP) @ 7 บาท (เป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด 
                                                และหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (7 บาท) 
                                                บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนต่างให้แกผู้ถือหุ้น (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ตัวแทนรับจอง/สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-685-6689 หรือ 02-670-8641 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้

การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
 1. ต้องชำระเป็น เงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment แล้วเท่านั้น (งดรับค่าจองซื้อที่เป็นเช็ค/ดร๊าฟท์)
    ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”  
    เริ่มโอนชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 22 -23 มีนาคม 2560  ณ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
    และต้องนำส่งเอกสารการจองพร้อมสำเนา Bill Payment มาไม่เกินวันที่ 23 มีนาคม 2560 เท่านั้น
    
 2. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 20 -21 มีนาคม 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.) 
     โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 22 มีนาคม 2560 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 22 มีนาคม 2560
   
   ** สำหรับหุ้น NVDR กำหนดให้ชำระโอนเงินแบบ Bill Payment และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่           ด้านบน)      
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment Form)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีทางตัวแทนรับจองคืนเงินค่าส่วนต่าง)
หมายเหต : กรุณาเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร 1,3,5 ตามข้างต้น
ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ #จองซื้อเพิ่มทุน TPIPP# (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และรับเอกสารทางไปรษณีย์เฉพาะการจองโดยวิธีการชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เว็บไซต์ (www.tpipolene.co.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น