HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

แจ้งสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1“LIT-W1”

5 เมษายน 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง แจ้งสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1“LIT-W1” 

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 30 มีนาคม 2560 (ผู้ถือหุ้นเดิม LIT)
ระยะเวลาจองซื้อ   17 - 21 เมษายน 2560 (08.30 น. - 17.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   5 หุ้นเดิม (LIT) : 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) @ 2.50 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
สามารถจองเกินสิทธิได้ (โดยแนบสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก เซ็นรับรอง)
ตัวแทนรับจอง/สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 02-680-0843 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร 
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น) (ไม่รับชำระด้วย                              แคชเชียร์เช็คที่ออกในเขตต่างจังหวัด)  สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”  
(เช็คลงวันที่ 17 -19 เมษายน 2560) และนำส่งเอกสารการจองพร้อมเช็ค ไม่เกินวันที่ 18 เมษายน 2560 เท่านั้น

2. ชำระเป็นเงินโอน เริ่มโอนเงินผ่าน Bill Payment ได้ตั้งแต่วันที่ 17 -19 เมษายน 2560  ที่บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
    และต้องนำส่งเอกสารการจองพร้อมสำเนา Bill Payment มาไม่เกินวันที่ 19 เมษายน 2560 เท่านั้น
    
 3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 5 -12 เมษายน 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.) 
     โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 17 เมษายน 2560 และต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 17 เมษายน 2560
   
   ** สำหรับหุ้น NVDR ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมเช็คภายในวันที่ 17 เมษายน 2560
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่           ด้านบน)      
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน 
          - สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment Form)
          - เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีคืนเงินค่าจองในส่วนที่เกินสิทธิ) BBL KTB BAY KBANK CIMB TMB SCB   TBANK UOB LHBANK
หมายเหต : กรุณาเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร 1,3,5 ตามข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ #จองซื้อเพิ่มทุน LIT-W1# (ส่วนทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 และรับเอกสารทางไปรษณีย์เฉพาะการจองซื้อโดยวิธีการชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น