Single Stock Futures - Block Trade Calculation

[]

Block Trade Futures Price

หมายเหตุ
1. Single Stock Futures จะถูก Mark to Market ตามราคาตลาดของฟิวเจอร์ส บนกระดาน TFEX
2. อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า คลิกที่นี่


[]

Block Trade Futures Price


หมายเหตุ
1. ราคาฟิวเจอร์สขาออก เป็นราคาที่รวมดอกเบี้ยในอัตรา 4.0% ต่อปีสำหรับการเปิดสถานะ Long และ 6.0% ต่อปี สำหรับการเปิดสถานะ Short ตามจำนวนวันที่ถือครองจริงและคิดจำนวนวันขั้นต่ำ 5 วัน
2. อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า คลิกที่นี่
Disclaimer
หมายเหตุ : โปรแกรมการคำนวณราคาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชักชวนหรือการให้คำแนะนำใดๆ แก่นักลงทุนในการซื้อขาย Single Stock Future แต่เป็นเพียงวิธีการคำนวณเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทราบราคาของ Single Stock Future สำหรับการทำธุรกรรม Block Trade ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งราคาที่ได้จากโปรแกรมการคำนวณอาจแตกต่างจากราคาซื้อขายที่กำหนดโดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ในการซื้อขายจริง อีกทั้งบริษัทมิได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลราคาที่ได้จากโปรแกรมการคำนวณ ดังนั้น หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับราคาของ Single Stock Future ดังกล่าว ให้ถืออ้างอิงราคาตามที่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) เป็นผู้กำหนดเท่านั้น

session at: THBK-RWDWEB01