HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
หุ้น IPO

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ AMA
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจขนส่งสินค้าเหลวทางเรือระหว่างประเทศและธุรกิจขนส่งสินค้าเหลวทางรถในประเทศ
ตลาดรอง mai
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ บริการ (SERVICE)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น 9.99
ราคาพาร์ 0.50
ระยะเวลาการเสนอขาย 8 – 9, 13 -14 ธันวาคม 2559
หนังสือชี้ชวน - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) Download here
หนังสือชี้ชวน www.sec.or.th
เว็บไซต์ www.amamarine.co.th

<< ดูหุ้น IPO อื่น