HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
หน้าแรก > นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำรับรอง KGI

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ด้วยบริษัทตระหนักว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามีความสำคัญยิ่ง โดยนโยบายนี้มุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสาเหตุของการเก็บข้อมูลส่วนตัว การนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ Email และอื่น ๆ นอกจากนั้นบริษัทอาจเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้จะใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือบริการอื่น ๆ สำหรับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการติดต่อสื่อสาร การใช้บริการ การเปิดบัญชี การเริ่มต้นซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับของบริษัท ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากท่านไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทจะไม่สามารถให้บริการดังกล่าวข้างต้นแก่ท่านได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 • (ก) การให้บริการหรือเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในแต่ละวัน
 • (ข) พัฒนา ออกแบบบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 • (ค) โฆษณาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • (ง) คำนวนมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าในแต่ละวัน
 • (จ) จัดส่งข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ คำสั่งจากเจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล
 • (ฉ) จัดส่งข้อมูลให้แก่สถาบันการเงินอื่นๆ ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับการปฎิบัติงาน
 • (ช) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

การใช้ แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นความลับเสมอ ทั้งนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานต่อไปนี้ (อาจอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักรไทย)
 • (ก) หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงาน การดูแลระบบ การสื่อสารทางไกล ระบบคอมพิวเตอร์ สถาบันการเงิน หน่วยงานปฎิบัติการหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการทางการเงิน และ/หรือ ผู้ให้บริการตามสัญญา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • (ข) บุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่รักษาความลับของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกในกลุ่มบริษัท KGI ที่มีหน้าที่รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับด้วย
 • (ค) สถาบันการเงินใด ๆ ที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำธุรกรรมด้วย
 • (ง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน หรือในกรณีที่ผิดสัญญาบริษัทอาจส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานติดตามหนี้สิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือมีส่วนแนบท้ายเพิ่มเติมในภายหลัง โดยนโยบายที่แก้ไขปรับปรุงฉบับล่าสุดนั้นจะปรากฎบน www.kgieworld.co.th เสมอ ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาข้อความในฉบับภาษาไทยใช้บังคับ