HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ “BRRGIF”

3 กรกฎาคม 2560

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ “BRRGIF” (สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม BRR)

ชื่อหลักทรัพย์         กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ 
วันปิดสมุดทะเบียน 21 มิถุนายน 2560 (ผู้ถือหุ้นเดิม BRR)
ระยะเวลาจองซื้อ   7, 11 - 14 กรกฎาคม 2560 (09.00 น. - 16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   17.8484 หุ้นเดิม (BRR) : 1 หน่วยลงทุนใหม่ (BRRGIF) @ 10.40 บาท
(เป็นราคาเสนอขายสูงสุด โดยมีช่วงราคาที่ 9.90 – 10.40 บาท) คาดว่าจะประกาศราคา เสนอขายสุดท้ายได้ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า ราคาเสนอขายดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนต่างให้แก๋ผู้ถือหุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)  
ตัวแทนรับจอง/สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
999/9 อาคารสนง.ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20 ฝ่ายวาณิชธนกิจ ถ.พระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-658-6300 ต่อ 1711 , 1781 
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
หลักฐานการชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1.หลักฐานใบนำฝากการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง แล้วเท่านั้น (ทั้งกรณีเงินโอน/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) 
     - กรณีฝากด้วย เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ผ่าน ระบบ Bill Payment ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
       โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น 3 “ 
        เช็คลงวันที่ 7, 11 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น โดยนำฝากเข้าระบบ Bill Payment ก่อน แล้วจึงนำส่งมาพร้อมกับ
        เอกสารการจองซื้อมาไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น      
     - กรณีชำระเป็นเงินสดโอน ผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
        เริ่มโอนได้ตั้งแต่ วันที่ 7, 11 –12 กรกฎาคม 2560 และนำส่งใบนำฝาก Bill Payment มาพร้อมกับเอกสารการจองซื้อ
        มาไม่เกินวันที่ 12 กรกฎาคม 2560    
2. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service  สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่  3 -6 กรกฎาคม 60 (ไม่เกิน 17.00 น.)
        โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 7 กรกฎาคม 60 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
       
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่            ด้านบน)      
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ 2 จุด ตรงชื่อผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หากไม่มี สามารถขอเลขทะเบียนได้ที่ TSD: 02-009-9999)
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน  
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment Form)
หมายเหต : กรุณาเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร 1,3 ตามข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ #จองซื้อเพิ่มทุน BRRGIF# (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และรับเอกสารทางไปรษณีย์เฉพาะการจองโดยวิธีการชำระเป็นเงินโอน (Bill payment เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน (Bill Payment)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น