HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “CPF”

21 กรกฎาคม 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “CPF” 
ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 6 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ   24 –27, 31 กรกฎาคม 2560 (09.00 น.– 15.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 25.00 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) การจองตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิเท่านั้น
ตัวแทนรับจองและสถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 ชั้น 20 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-949-1999  

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระโดย เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์/เงินสด โดยลูกค้าต้องนำฝากหรือโอนเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง เท่านั้น
    - กรณีชำระด้วย เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” เช็คลงวันที่ 24 –25 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชี ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-92514-5 และนำส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
 (ใบ Bill Payment) ฉบับจริง มาไม่เกิน 25 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น  
     - กรณีชำระด้วยเงินสด (โอนเข้าบัญชี) 
        ชื่อบัญชี “บริษัทจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร “ผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-92514-5 เริ่มโอนได้ตั้งแต่ วันที่ 24 –26 กรกฎาคม 2560
และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ใบ Bill Payment) ฉบับจริง มาไม่เกินวันที่ 26 กรกฎาคม 2560    

2. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service  สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 14, 17 -21 กรกฎาคม 60 (ไม่เกิน 17.00 น.)
    โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 24 กรกฎาคม 60 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

   ** สำหรับหุ้น NVDR ต้องชำระผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง แล้วเท่านั้น (ทั้งกรณีเงินโอน/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/   ดร๊าฟท์) และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment มาไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็น ตรงผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน 
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Bill Payment)
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) พร้อมใบนำฝาก Bill Payment 
หมายเหตุ: กรุณาเซ็นลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน CPF) โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ เฉพาะการจองโดยวิธีการชำระเป็นเงินโอน เท่านั้น
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 


ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น