HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครั้งสุดท้าย

4 สิงหาคม 2560

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครั้งสุดท้าย
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เป็นหุ้นสามัญ IVL ดังนี้

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
191 ถ.สีลม สีลม บางรัก กทม. 10120 โทรศัพท์ 02-6181141
วันปิดสมุดทะเบียน
3 สิงหาคม 2560

ระยะเวลาการแปลงสภาพ 
ตั้งแต่วันที่  2  – 23 สิงหาคม 2560

หากพ้นกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ได้อีก

อัตราส่วนแปลงสภาพ 
1 Warrant ต่อ 1 หุ้นสามัญ @ 36 บาท

การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ต้องจ่ายผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย  เช็คสั่งจ่ายชื่อ “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2 ” เช็คลงวันที่ 2 -18 สิงหาคม 2560 เท่านั้น  และนำส่งเอกสารการจองพร้อมสำเนาใบ Bill Payment มาไม่เกินวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
(กรณีลูกค้าสั่งจ่ายเป็นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ต้องนำเช็คไปเข้า Bill Payment  ก่อนนำส่งส่วนทะเบียนหุ้น)
2.รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบ Bill Payment
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และรหัสอ้างอิง 2 (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา  พร้อมนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินส่ง ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

**หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล. เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองที่  ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)   ตามรายละเอียดด้านบน

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ
1.แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
2.ใบรับรองสิทธิ (ถ้ามี)
3.ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) / ใบแทน
4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ 
5.หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1-5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #ใช้สิทธิแปลงสภาพ IVL-W1 #
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ

Bill Payment

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น