HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “IEC”

28 กันยายน 2561

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “IEC” 

ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 2 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาจองซื้อ    8 – 12 ตุลาคม 2561 (รวม 5 วันทำการ) 09.00 น.– 15.30 น.  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น  1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 0.0125 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) สามารถจองเกินสิทธิได้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองเกินสิทธิ จะได้รับคืนเงินเป็นเงินโอนเข้าบัญชี (แนบ Book Bank) หลังจากปิดการจองซื้อ

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)/สำนักงานใหญ่
เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 17 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-684-8754 ติดต่อ คุณศิโรรัตน์ เจริญเปลี่ยน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
     
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร  
1.ชำระโดย เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ โดยลูกค้าต้องนำฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  เพื่อการจองซื้อหุ้น ” 
เช็คลงวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2561 เท่านั้น  และนำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ (Bill Payment) ฉบับจริง มาไม่เกินวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
2. ชำระเป็น เงินสด (โอนเข้าบัญชี) โดยลูกค้าต้องนำเงินสดฝากเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ด้วยตนเอง ที่ธนาคาร-
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”  เริ่มโอนได้ตั้งแต่ วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2561 และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ (Bill payment) ฉบับจริงมาไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เท่านั้น    

** สำหรับหุ้น NVDR ต้องชำระผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง แล้วเท่านั้น (ทั้งกรณีเงินโอน เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)    และ นำส่งเอกสารการจองพร้อมใบ Bill Payment มาไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2561

   ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อตรงผู้จองซื้อ)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่ม 
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ชุด (กรณีจองเกินสิทธิ) BBL, KBANK, KTB, BAY, SCB, TMB, UOB, CIMBT, TBANK 
5. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (แบบฟอร์ม Bill Payment Slip)

หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3 -4 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน IEC) โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

แบบฟอร์มชำระเงิน

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น