HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W3 ครั้งสุดท้าย

6 มิถุนายน 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง  การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W3 ครั้งสุดท้าย
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W3 เป็นหุ้นสามัญ META  ดังนี้

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ 
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์
ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310 โทร.02-0137-096-7

วันปิดสมุดทะเบียน
30 พฤษภาคม 2562

ระยะเวลาการแปลงสภาพ 
ตั้งแต่วันที่  5 - 19 มิถุนายน  2562 
หากพ้นกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W3 จะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ได้อีก

อัตราส่วนแปลงสภาพ 
1 Warrant ต่อ 1 หุ้นสามัญ @2 บาท

การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเขตกรุงเทพฯ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย 
“ บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” เช็คลงวันที่ 5 - 13 มิถุนายน  2562 เท่านั้น  พร้อม นำส่งเอกสารพร้อมเช็คไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2562
2. รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
เข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 391-1-04723-2 ชื่อบัญชี  “บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 มิถุนายน พร้อมนำส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริงเท่านั้น) ไม่เกินวันที่  17 มิถุนายน 2562

** สำหรับหุ้น NVDR รับเฉพาะเช็คเท่านั้น ไม่รับเงินโอน และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คไม่เกินวันที่ 12 มิถุนายน 2562

**หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล. เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองที่ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     ตามรายละเอียดด้านบน

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ
1.แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
2.ใบรับรองสิทธิ (ถ้ามี)
3.ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) / ใบแทน
4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ 
5.หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1-5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #ใช้สิทธิแปลงสภาพ META-W3 #
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ NVDR

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น