HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “KKC”

11 กันยายน 2562

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “KKC”

ชื่อหลักทรัพย์        บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 22 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาจองซื้อ    16 – 20 กันยายน 2562 (09.00 น.–16.00 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น  4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1.00 บาท (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) จองเกินสิทธิได้

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จัดการส่วนการเงิน (เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทรศัพท์ 02-326-0831-67
      ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารการจองทางไปรษณีย์ด้วยตนเองได้ ที่อยู่ตามที่ระบุไว้ (ลงทะเบียนหรือ EMS) ให้ทันภายในวันที่ 18 กันยายน 62 โดยถือตราประทับรับรองของไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ 
หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร (ใบจองและใบชำระเงิน แยกตามสิทธิ และเกินสิทธิ)
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น)
   - กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ สั่งจ่ายชื่อบัญชี  “ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ เพื่อการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ “
   - กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ  สั่งจ่ายชื่อบัญชี  “ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ เพื่อการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ “
     เช็คลงวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 และนำส่งเอกสารการจองพร้อมเช็ค มาไม่เกินวันที่ 16 กันยายน 2562 เท่านั้น
2. ชำระเป็นเงินโอน 
    - กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ โอนเข้าบัญชี “ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ เพื่อการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ “ 
       บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาหลานหลวง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 759-1-00971-5
    - กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ  โอนเข้าบัญชี  “ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ เพื่อการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ “
       บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาหลานหลวง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 759-1-00979-0
       โอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 เท่านั้น) และ นำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ 17
       กันยายน 2562 เท่านั้น 

   ** สำหรับหุ้น NVDR รับชำระเป็นเงินโอน/เช็ค/ดราฟท์ และ นำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (เช็ค/Pay in)
       ไม่เกินวันที่ 16 กันยายน 2562
    ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ /ลูกค้าจะต้องดำเนินการจองซื้อหุ้นด้วยตนเองกับตัวแทนรับจองได้ (ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านบน)

เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีทั้งส่วนที่ 1(ตามสิทธิ) และส่วนที่ 2 (เกินสิทธิ) (เซ็นชื่อตรงผู้จองซื้อ) 
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน) 
4. หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
• เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3 ข้างต้น
ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ /ส่วนทะเบียนหุ้น โปรดระบุ #(จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน KKC) โทร. 02-658 8720-24)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารการจองซื้อพร้อมใบชำระเงิน (Pay-in) ตัวจริง จากไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 17 กันยายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิ

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เกินสิทธิ

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NVDR

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น