HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “STAR”

3 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน   ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง การใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน “STAR” 

ชื่อหลักทรัพย์         บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) 
วันปิดสมุดทะเบียน 9 มกราคม 2560
ระยะเวลาจองซื้อ   10, 14 -17 กุมภาพันธ์ 2560 (09.00 น.– 15.30 น.)  
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น   5 หุ้นเดิม : 3 หุ้นใหม่ @ 3.00 บาท (เศษทศนิยมของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ตัวแทนรับจอง/สถานที่รับจองและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 501, 519 

หากลูกค้าประสงค์ส่งเอกสารการจองซื้อผ่าน KGI สามารถดำเนินการดังนี้
การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1. ชำระเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น) (ไม่รับชำระด้วย แคชเชียร์เช็คที่ออกในเขตต่างจังหวัด)  สั่งจ่าย “บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ ” (เช็คลงวันที่ 10, 14 -15 กุมภาพันธ์ 2560) และนำส่งเอกสารการจองพร้อมเช็ค ไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

2. ชำระเป็นเงินโอน 
ชำระเงินโอนเข้าบัญชี  “บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ ” ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 123-3-18274-8 เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 10, 14 -15 กุมภาพันธ์ 2560  และนำส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560    

3. ชำระโดย ATS ผ่าน E-Service สามารถทำรายการชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 6 -9 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่เกิน 17.00 น.)
โดยจะทำการตัด ATS วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และลูกค้าต้องนำส่งเอกสารการจองมาไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
   ** กรณีเป็นหุ้น NVDR รับชำระแบบ เงินโอน/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์  นำส่งพร้อมเอกสารไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
  ** หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองกับตัวแทนรับจอง (ตามรายละเอียดที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามด้านบน)
เอกสารประกอบ 
1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เซ็นชื่อผู้จอง)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน   
4. หลักฐานการชำระเงิน
      - สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น (Pay-in Slip)
      - เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (กรุณาระบุ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังเช็ค/
        แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์)  
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและเซ็นรับรองสำเนาในเอกสาร 1, 3 ตามข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) # จองหุ้นเพิ่มทุน STAR
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ (เฉพาะที่ชำระแบบเงินโอนเท่านั้น) ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NVDR)

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น