HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ข้อมูล-ข่าวสาร
News
Net Buy-Sell
XR / Warrant / Tender offer
XR / Warrant / Tender offer

การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครั้งสุดท้าย

17 เมษายน 2560

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครั้งสุดท้าย
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 เป็นหุ้นสามัญ IRCP ดังนี้

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ 
บมจ.หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล 
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 18
ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-6585800 ต่อ 405
วันปิดสมุดทะเบียน
10 เมษายน  2560

ระยะเวลาการแปลงสภาพ 
ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 
หากพ้นกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 จะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ได้อีก

อัตราส่วนแปลงสภาพ 
1 Warrant ต่อ 1.200 หุ้นสามัญ @ 5.250 บาท

การชำระเงิน และ ระยะเวลาการรับเอกสาร
1.ชำระเงินโดยเช็ค / แคงเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ(ที่สามารถเรียกเก็บได้ในวันทำการถัดไป และ ในกรุงเทพฯเท่านั้น) สั่งจ่าย “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น ”  (เช็คลงวันที่ไม่เกิน 11 พฤษภาคม 2560) และ นำส่งเอกสารพร้อมเช็คภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
2.รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9 ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น ” เลขที่ 215-302830-9 พร้อมนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินส่ง ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

**หากพ้นกำหนดการรับเอกสารของทาง บล.เคจีไอ ลูกค้าสามารถนำส่งด้วยตนเองที่ บมจ.หลักทรัพย์ ไอ วี 
โกลบอล   ตามรายละเอียดด้านบน

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ
1.แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
2.ใบรับรองสิทธิ (ถ้ามี)
3.ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) / ใบแทน
4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ 
5.หลักฐานการชำระเงิน
• สำเนาเงินโอน ตัวจริง เท่านั้น 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1-5 ข้างต้น

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: 
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (ทะเบียนหุ้น โทร. 02-658 8720-24) #ใช้สิทธิแปลงสภาพ IRCP-W2#

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่: 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หมายเหตุ: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ต้องได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Disclaimer: รายละเอียดด้านบนเฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่นำส่งเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ

< กลับหน้าเดิม | ดูหัวข้อข่าวอื่น